HR Manager

Food and Beverage Company
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is F&B Company.

 • Job Description:
 • Responsible for managing and directing all activities related to human resource policies and processes including: recruitment; compensation & benefits, rewarding and human resource management; organizational development and strategic planning of personnel; training and developing human resources aiming to realizing the business strategy of the whole system through maximizing the effective use of human resources and human resource management.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động liên quan đến chính sách và quy trình nhân sự bao gồm: tuyển dụng; đãi ngộ & phúc lợi, khen thưởng và quản lý nhân sự; phát triển tổ chức và hoạch định chiến lược nhân sự; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm hiện thực hóa chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống thông qua việc sử dụng tối đa hiệu quả nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực.
 • Report and advise the Company’s Board of Directors on issues related to administration and human resource development.
 • Báo cáo và tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến quản trị và phát triển nguồn nhân lực.
 • Talent Acquisition :
 • Management of the Recruitment team responsible for the allocation of work, personal development and performance of the individual team members.
 • Managing the processes, procedures, and administration of the recruitment function to meet budgetary requirements;
  Quản lý nhóm Tuyển dụng chịu trách nhiệm phân bổ công việc, phát triển cá nhân và hiệu suất của các thành viên trong nhóm.
 • Quản lý các quy trình, thủ tục và điều hành chức năng tuyển dụng để đáp ứng các yêu cầu về ngân sách;
  Managing the relationship with all outlet ensuring that the recruitment is constantly aligned with business requirements.
  Duy trì mối quan hệ với tất cả các phòng ban và nhà hàng, đảm bảo rằng việc tuyển dụng liên tục phù hợp với yêu cầu kinh doanh.
  Develop a system to evaluate work performance.
  Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

 • Compensation & Benefit Management :
  • Manage, administer and review compensation, benefits policies and programmes to achieve external competitiveness as well as maintain internal equity.
  • Quản lý, điều hành và xem xét các chính sách và chương trình bồi thường, phúc lợi để đạt được khả năng cạnh tranh với bên ngoài cũng như duy trì công bằng nội bộ.
  • Analyse and translate compensation and benefits data into company strategy.
  • Xây dựng chiền lược về lương thưởng và phúc lợi.
  • Manage company-wide annual performance and salary review.
  • Quản lý hiệu suất làm việc hàng năm trên toàn công ty và đánh giá tiền lương;
  • Manage salary surveys and conduct competitive market analysis of total compensation and benefits practices.
  • Quản lý các cuộc khảo sát về lương và thực hiện phân tích thị trường cạnh tranh về tổng mức lương thưởng và phúc lợi.
  • Review and propose C&B policies, procedures and guidelines.
  • Xem xét và đề xuất các chính sách, thủ tục về C & B.
  • Job Requirements :
  • At least 5 years of working experience at the same position.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
  • Knowledge related to the Labor Law, the Law on Social Insurance, the Law on Personal Income Tax.
  • Có kiến thức liên quan đến Luật lao động, Luật BHXH, Luật thuế TNCN.
  • Conflict resolving and explanation skills.
  • Kỹ năng giải quyết và giải thích xung đột.
  • Leadership skill, mature thinking and able to make decisions. Managerial skills.
  • Kỹ năng lãnh đạo. Chín chắn, quyết đoán. Kỹ năng quản lý.
  • Solid knowledge on KPI setting and measurement; performance management system.
  • Kiến thức vững chắc về thiết lập và đo lường KPI; hệ thống quản lý hiệu quả.
  • Experience in job evaluation, build competitive compensation and benefit structure, HR policies and procedures best practices.
  • Có kinh nghiệm đánh giá công việc, xây dựng cơ cấu lương thưởng cạnh tranh, các chính sách nhân sự.
  • Good English skills.
  • Kỹ năng tiếng Anh tốt.

 • Report to HR Director.
 • Job Features

  Job CategoryBusiness jobs
  Phone0866 047046
  Email[email protected]
  SalaryNegotiation

  Apply Online