Investor Relations Director

Invest Talent's Client

Real Estate Investment and Development

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 months ago

Our Client is Real Estate Investment and Development in HCMC

Responsibilities:

 1. Management and Execution of Investor Relations (IR) Activities:
  • Lead and execute IR activities in line with the annual strategic objectives of the Group.
  • Strengthen and develop relationships with investors, promote the Group’s stock, and implement plans to increase stock value.
  • Drive trading activities and transaction value to achieve annual plan objectives.
 2. Advisory Role for the Executive Board:
  • Update and evaluate market conditions and internal factors of the Group.
  • Propose short-term and long-term development strategies for IR activities.
  • Develop an IR action plan to achieve expected business goals.
 3. Investment Calls and Partner Network Management:
  • Implement investment calls and build portfolios with potential investors.
  • Collaborate with securities firms, fund management companies, and securities investment funds.
 4. Document Creation and Control:
  • Create introduction materials, promotional documents, and presentations for investors.
  • Control documents such as monthly/quarterly/yearly business activity reports, press releases, and annual reports.
 5. Investor Events Coordination:
  • Coordinate events for investors, including annual/extraordinary shareholder meetings, quarterly investor meetings, roundtable discussions, investor conferences, and business evaluation visits with analysts, funds, and partners.
 6. Question Management and Analysis:
  • Monitor and respond to questions related to business operations and financial situations.
  • Provide necessary insights based on requests from analysts, securities firms, investment funds, investors, and shareholders before approval from leadership.
 7. Capital Mobilization:
  • Mobilize funds through the issuance of financial instruments such as stocks, bonds, convertible bonds, etc.
 8. Reporting, Evaluation, and Proposal:
  • Report, evaluate, and propose plans to leverage opportunities or respond to risks in IR activities.

Requirements:

 • University degree or higher in Finance, Accounting, Economics, or Investment-related fields.
 • Deep experience in Investor Relations activities.
 • Outstanding achievements in previous IR roles at other companies.
 • Commitment to achieving business goals in IR operations.
 • Proficient in computer skills and office-related software/applications.
 • Fluent in all four language skills (listening, speaking, reading, writing).

Mô Tả Công Việc:

 1. Quản lý và Triển Khai Hoạt Động Quan Hệ Nhà Đầu Tư (QHNĐT/ IR):
  • Lãnh đạo và thực hiện các hoạt động QHNĐT/ IR theo chiến lược mục tiêu thường niên của Tập đoàn.
  • Củng cố và phát triển mối quan hệ với Nhà đầu tư, quảng bá sản phẩm cổ phiếu, và triển khai kế hoạch gia tăng giá trị cổ phiếu.
  • Thúc đẩy hoạt động giao dịch và giá trị giao dịch để đạt được hiệu suất theo kế hoạch thường niên.
 2. Tham Mưu cho Ban Thường Trực Giám Đốc:
  • Cập nhật và đánh giá tình hình thị trường và nội tại của Tập đoàn.
  • Đề xuất chiến lược phát triển hoạt động IR ngắn hạn và dài hạn phù hợp.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động IR để đạt các mục tiêu kinh doanh kỳ vọng.
 3. Kêu Gọi Đầu Tư và Quản lý Mạng Lưới Đối Tác:
  • Triển khai hoạt động kêu gọi đầu tư và xây dựng danh mục nhà đầu tư tiềm năng.
  • Hợp tác với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, và quỹ đầu tư chứng khoán.
 4. Xây Dựng Tài Liệu và Kiểm Soát Tài Liệu:
  • Tạo các tài liệu giới thiệu, quảng bá sản phẩm, và tài liệu thuyết trình cho nhà đầu tư.
  • Kiểm soát các tài liệu như báo cáo hoạt động kinh doanh, thông cáo báo chí, và báo cáo thường niên.
 5. Tổ Chức Sự Kiện Cho Nhà Đầu Tư:
  • Phối hợp tổ chức sự kiện như Đại hội cổ đông, họp đầu tư, buổi tọa đàm, và hội nghị nhà đầu tư.
  • Đảm bảo sự kiện được tổ chức suôn sẻ và mang lại giá trị đối với nhà đầu tư.
 6. Quản lý Câu Hỏi và Nhận Định:
  • Trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
  • Đưa ra nhận định cần thiết dựa trên yêu cầu từ chuyên gia phân tích và cổ đông.
 7. Huy Động Nguồn Vốn:
  • Huy động nguồn vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, và các công cụ tài chính khác.
 8. Báo Cáo và Đánh Giá:
  • Báo cáo, đánh giá, và đề xuất phương án tận dụng cơ hội hoặc ứng phó với nguy cơ trong hoạt động IR.

Yêu Cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, hoặc Đầu tư.
 • Kinh nghiệm chuyên sâu trong Quan hệ Nhà Đầu Tư.
 • Thành tích nổi bật trong hoạt động IR tại các doanh nghiệp trước đây.
 • Cam kết đạt mục tiêu kinh doanh trong hoạt động IR.
 • Thành thạo tin học và các phần mềm/ứng dụng văn phòng.
 • Thành thạo 4 kỹ năng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết).

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
Phone0866 047 046
Email[email protected]

Apply Online