Job Archives

Responsibilities
 • Main technical contact window and consultant of ASIC implementation from RTL-in/netlist-in to tapeout
 • Perform project management and coordinate among internal supporting groups
 • DFT implementation, including MBIST, DFT insertion, JTAG and ATPG generation
 • STA signoff
 • Advice customers on technical issues related to floorplan, sdc, clock tree, package, power
Requirements
 • Familiar with PrimeTime, Debussy, Verilog-XL, Design Compiler and Formal Verification tools
 • Excellent team and interpersonal skills
 • BS or MS degree in EE or CS related
 • Good English communication skills
 • Experience in DFT is a plus
 • Min 3 years working experience
 • Candidate with lesser experience will be considered for junior position
 • Interview process: 2 rounds ( HR & Technical)
Benefits
 • Bonus: 13thmonth + Average 3 to 6 months performance bonus/ year Annual Leave 16 days + additional project compensation leave
 • Bao Viet Medical Insurance for spouse and all children (from Day 1 of probation)
 • Annual Company Trip, Laptop
 • Monthly Birthday Celebration, Quarterly Lunch/Dinner
 • Working time: 9~6pm, Mon to Fri in Dist 1, HCMC
 • Business Travel to Taiwan HQ

Job Features

Job CategoryIT jobs
Phone0866 047046
Email[email protected]

Responsibilities Main technical contact window and consultant of ASIC implementation from RTL-in/netlist-in to tapeout Perform project management and coordinate among

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago
Responsibilities
 • Cell & block level layout, macro planning and interconnect
 • Physical verification (LVS, DRC, ERC, EMIR)
 • Actively participate in layout QA methodology and QA system improvement
 • Cooperate with designers for optimal Performance, Power and Area (PPA)
 • Provide mentorship and guidance to junior engineers
Requirements
 • Familiar with memory layout such as SRAM, ROM or TCAM
 • Familiar with Floor-planning, P/G mesh planning, signal routing and matching layout
 • Familiar with Cadence/Synopsys layout editor and physical verification tools
 • Experience in schedule estimation
 • BS degree in EE or CS related
 • Good English communication skills
 • Experience in FinFET is a plus
 • Min 3 years working experience
 • Candidate with lesser experience will be considered for junior position
 • Interview process: 2 rounds ( HR & Technical)
Benefits
 • Bonus: 13thmonth + Average 3 to 6 months performance bonus/ year Annual Leave 16 days + additional project compensation leave
 • Bao Viet Medical Insurance for spouse and all children (from Day 1 of probation)
 • Annual Company Trip, Laptop
 • Monthly Birthday Celebration, Quarterly Lunch/Dinner
 • Working time: 9~6pm, Mon to Fri in Dist 1, HCMC
 • Business Travel to Taiwan HQ

Job Features

Job CategoryIT jobs

Responsibilities Cell & block level layout, macro planning and interconnect Physical verification (LVS, DRC, ERC, EMIR) Actively participate in layout

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Responsibilities

 • Design, Optimization and Verification of IP Memory Compiler
 • Design include High-speed, High-density or Low-Power variant
 • Actively participate in design methodology and QA system improvement
 • Cooperate with Layout and CAD engineers for optimal schedule
 • Assist testchip team in silicon verification and provide silicon validation report
 • Provide mentorship and guidance to junior engineers

Requirements

 • Solid knowledge on SRAM architecture and design methodology
 • Solid knowledge on device physics, process variation and SRAM bit cell behavior
 • Familiar with Performance, Power and Area (PPA) design optimization
 • Familiar with Timing/Power characterization, Function Verification and other SRAM compiler QA tools setup
 • BS or MS degree in EE or CS related
 • Good English communication skills
 • Experience in FinFET is a plus
 • Min 3 years working experience
 • Candidate with lesser experience will be considered for junior position

Benefits

 • Bonus: 13th month + Average 3 to 6 months performance bonus/ year
  Annual Leave 16 days + additional project compensation leave
 • Bao Viet Medical Insurance for spouse and all children (from Day 1 of probation)
 • Annual Company Trip, Laptop
 • Monthly Birthday Celebration, Quarterly Lunch/Dinner
 • Working time: 9~6pm, Mon to Fri in Dist 1, HCMC
 • Business Travel to Taiwan HQ

Job Features

Job CategoryIT jobs
Phone0866 047046
Email[email protected]

Responsibilities Design, Optimization and Verification of IP Memory Compiler Design include High-speed, High-density or Low-Power variant Actively participate in design

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Clients is a Product Company Singapore.

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Clients is a Product Company Singapore.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Clients is a Product Company Singapore.

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Clients is a Product Company Singapore.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Clients is a Product Company Singapore.

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Clients is a Product Company Singapore.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is a Pharmaceutials Company.

(more…)

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Client is a Pharmaceutials Company.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is a Construction Company.

(more…)

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Client is a Construction Company.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Công Ty Đầu Tư Bất Động Sản

MỤC TIÊU CHUNG

 • Thực hiện các công việc phân tích đầu tư danh mục bất động sản nhà ở, KCN, nghỉ dưỡng.
 • Rà soát thẩm định pháp lý, tài chính các cơ hội đầu tư.
 • Thực hiện lập, triển khai các hợp đồng đầu tư.
 • Cập nhật định kỳ hiệu quả đầu tư.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ 1 (40%)

 • Tìm kiếm, phân tích, đề xuất cơ hội tiềm năng.
 • Thực hiện định giá tài sản.
 • Quản lý danh mục đầu tư, nghiên cứu phân tích hiệu quả đầu tư dự án.
 • Thẩm định, rà soát pháp lý, tài chính cơ hội hoặc dự án đầu tư, phân tích quản lý rủi ro, đề xuất các phương án điều chỉnh phù hợp.
 • Cập nhật định kỳ, đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Phối hợp các công việc khác liên quan việc phát triển dự án.

Nhiệm vụ 2 (30%)

 • Phối hợp các thủ tục phân kỳ đầu tư, vốn đầu tư.
 • Tham gia rà soát pháp lý dự án, phối hợp các công tác liên quan M&A đầu tư dự án.
 • Lập và tiến hành hoàn tất các tài liệu đầu tư.
 • Tham gia triển khai các bước liên quan đấu giá, đấu thầu dự án.

Nhiệm vụ 3 (20%)

 • Tiến hành thực hiện công việc, báo cáo chuyên môn, định kỳ theo yêu cầu lãnh đạo.
 • Cập nhật, lưu trữ hồ sơ phù hợp theo quy trình, chức năng nhiệm vụ liên quan.

Nhiệm vụ 4 (10%)

 • Cập nhật các thông tin, quy định liên quan hoạt động đầu tư.
 • Cập nhật đánh giá thị trường liên quan.
 • Góp ý hoạt động của bộ phận, đề xuất hoàn thiện các quy trình, quy định hoạt động

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Cử Nhân trở lên liên quan ngành ngành tài chính, ngân hàng.
 • Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm tại vị trí tương ứng.
 • Kiến thức về Đầu tư, tài chính, pháp luật liên quan đầu tư và am hiểu thị trường bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng, công nghiệp.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhạy bén.
 • Trung thực, cẩn thận, chu đáo trong công việc.

THÔNG TIN CHUNG

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7
 • Phòng Ban : Phòng Đầu Tư Mua Bán Và Sát Nhập.
 • Ứng tuyển: [email protected]
 • Số điện thoại/Zalo: 0866 047 046

(more…)

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Công Ty Đầu Tư Bất Động Sản MỤC TIÊU CHUNG Thực hiện các công việc phân tích đầu tư danh

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is a Technology Solutions Company.

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Client is a Technology Solutions Company.

Full time
Ha Noi
Posted 2 years ago

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is a Blockchain Company (Crypto Currency).

(more…)

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Client is a Blockchain Company (Crypto Currency).

Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Our Client is a Outsourcing Company.

(more…)

Job Features

Job CategoryIT jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Our Client is a Outsourcing Company.

Full time
Ha Noi
Posted 2 years ago